Biedrības “Austošā Saule” ētikas kodekss

  1. Šis ētikas kodekss ir ētikas principu un morālo normu kopums, kas izriet no “Austošās Saules” programmas mērķa un pamatvērtībām – latviskuma, taisnīguma, kārtības.
  2. Ikviena biedra pienākums ir rīkoties saskaņā ar ētikas kodeksu kā attiecībās ar Austošās Saules biedriem, tā ar citiem sabiedrības locekļiem.
  3. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt vienotas un vispārīgas biedru rīcības vadlīnijas atbilstīgi Austošās Saules uzstādījumiem. Par ētikas kodeksa uzraudzību atbild “Austošās Saules” priekšsēdētājs.
  4. Atbilstoši latviskuma principam ikvienam biedram savu spēju robežās jāstrādā latviešu tautas labā un tas jāveic pašaizliedzīgi, neprasot, kāda būs alga par šādu darbu, un nebīstoties no tā, ko tādējādi varētu zaudēt. Latviešu tauta un valsts tiek vērtēta augstāk par pašlabumu.
  5. Atbilstoši latviskuma principam ikvienam biedram jāstiprina latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, to izmantojot saziņā ar citiem cilvēkiem vienmēr un visur, ja vien tas nav neiespējams ārēju apstākļu dēļ.
  6. Atbilstoši taisnīguma principam tiek sagaidīts, ka biedri iestājas par saviem tautiešiem, kas ir saskārušies ar prettiesiskām situācijām vai bez pašu vainas ir nonākuši kādās grūtībās.
  7. Atbilstoši taisnīguma principam tiek cienīta drosme un atklātība, nebaidoties izteikt pamatotu viedokli kā biedrībā, tā ārpus tās.
  8. Atbilstoši kārtības principam no ikviena biedra tiek gaidīta lojalitāte un demokrātisks gars “Austošās Saules” pozīciju formulēšanā un disciplīna uzdevumu izpildē.
  9. Atbilstoši kārtības principam tiek sagaidīta likumpaklausība, uzticība demokrātiskai valsts sistēmai un tās institūcijām, jebkādas izmaiņas rosinot Satversmē paredzētajā kārtībā.
  10. Ikviens biedrs ir atbildīgs “Austošās Saules” ideju iedzīvināšanā un mērķa sasniegšanā atbilstīgi valdes noteiktajam rīcības plānam. Rupjš ētikas kodeksa pārkāpums, rīcības plāna neievērošana vai citu biedru interešu aizskārums ir pietiekams pamats biedra izslēgšanai.