Biedrības “Austošā Saule” ētikas kodekss

  1. Šis ētikas kodekss ir ētikas principu un morālo normu kopums, kas izriet no “Austošās Saules” programmas mērķa un pamatvērtībām – latviskuma, taisnīguma, kārtības.
  2. Ikviena biedra pienākums ir rīkoties saskaņā ar ētikas kodeksu kā attiecībās ar “Austošās Saules” biedriem, tā ar citiem sabiedrības locekļiem.
  3. Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt vienotas un vispārīgas biedru rīcības vadlīnijas atbilstīgi “Austošās Saules” uzstādījumiem. Par ētikas kodeksa uzraudzību atbild “Austošās Saules” priekšsēdētājs.
  4. Atbilstoši latviskuma principam ikvienam biedram savu spēju robežās jāstrādā latviešu tautas labā un tas jāveic pašaizliedzīgi. Latviešu tauta un valsts tiek vērtēta augstāk par pašlabumu. Ikvienam biedram jāstiprina latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda visās sabiedriskās dzīves situācijās.
  5. Atbilstoši taisnīguma principam tiek sagaidīts, ka biedri iestājas par saviem tautiešiem, kas ir saskārušies ar prettiesiskām situācijām vai bez pašu vainas ir nonākuši kādās grūtībās. Tiek novērtēta drosme un atklātība, kā arī sagaidīta cieņpilna komunikācija, nebaidoties izteikt pamatotu viedokli kā biedrībā, tā ārpus tās.
  6. Atbilstoši kārtības principam no ikviena biedra tiek gaidīta lojalitāte un demokrātisks gars “Austošās Saules” pozīciju formulēšanā un disciplīna uzdevumu izpildē. Tāpat tiek sagaidīta likumpaklausība, uzticība demokrātiskai valsts sistēmai un tās institūcijām, jebkādas izmaiņas rosinot Satversmē paredzētajā kārtībā.
  7. Ikviens biedrs ir atbildīgs “Austošās Saules” ideju iedzīvināšanā un mērķa sasniegšanā atbilstīgi valdes noteiktajam rīcības plānam. Rupjš ētikas kodeksa pārkāpums vai rīcības plāna neievērošana ir pietiekams pamats biedra izslēgšanai.

Apej cenzūru!

Neesi atkarīgs no sociālo tīklu starpniecības – saņem “Austošās Saules” ziņu apkārtrakstu savā e-pastā.