Ideoloģija

“Nacionālisms ir uz ideāliem vērsta vienprātība. Disciplīna. Kopība.

Nacionālisms ir misijas piepildīšana. Aicinājums. Nemiers. Tapšana.”

– Ernests Brastiņš

 
 

Latvijas valsts mērķis ir latviešu tautas, tās valodas un kultūras mūžīga pastāvēšana un attīstība. Mēs iestājamies par visu, kas šo mērķi veicina. Mēs iestājamies pret visu, kas šim mērķim kaitē. Tā ir “Austošās Saules” ideoloģijas loģika un būtība! Šīs ideoloģijas kodols ir latviešu etnonacionālisms.

Saskaņā ar etnonacionālismu tauta jeb etnoss ir paplašināta ģimene, kas ar savu iekšējo būtību saista indivīdus vienotam mērķim. Etnosa neatņemamie elementi ir izcelsme, kultūra, kas sevī ietver valodu, un griba piederēt tautai.

“Austošā Saule” atzīst tradicionālo konservatīvismu, jeb pazemību dabiskā likuma priekšā, kas vēsturē sevi izpauž kā tautas tradīciju pasaule – tās tikumi, paražas un kārtība, kā arī ietvars individuālajai un kolektīvajai identitātei. Patiess konservatīvisms nenozīmē liberālismu ar “ātruma ierobežojumiem” vai atkāpšanos, bet gan kultūras būtību, kas sevī nes atzinumus par cilvēka būtības negrozāmajām likumībām, vienlaikus dodot spēku tautai pašsaglabāties un plaukt.

“Austošā Saule” ir arī ideālistu organizācija. Ideālisms tautu virza uz augstiem mērķiem, dodot tai spēku īstenot savu gribu pār pasauli un realizēt savu radošo potenciālu.

Etnonacionālisms, tradīcijas un ideālisms – šie principi caur cīņu latviešu tautai deva savu valsti. Iegūtu Neatkarības karā, sargātu leģionāru un partizānu cīņās, atgūtu caur pretestības kustību un Atmodu. Šie principi ir tautas un valsts ilgtspējas pamats, kas indivīdam liek nolikt malā savu egoismu, lai stiprinātu kopumu.

Indivīds mūsu skatījumā ir ne tikai fiziska, bet arī garīga būtne, kurā ir iedzimta tieksme pēc pašpāvarēšanas un pašrealizācijas, kas pilnvērtīgi ir iespējama tikai pārindividuāla mērķa vārdā. Ar etnonacionālismu indivīds pārvar savu mirstīgumu un kļūst par daļu no paaudžu ķēdes, kas piedalās Latvijas veidošanā.

Mēs esam pret liberālismu, kas pauž fundamentāli pretēju skatījumu uz cilvēka dabu. Liberālisms ir antitradicionāls spēks, kas grauj indivīda un tautas saikni, noliedzot pozitīvu brīvību un atbildību pret kopumu.

Mēs esam pret sociālismu – liberālisma bērnu, kas tiecas graut valsti no iekšienes ar sabiedrības savstarpēju sanaidošanu, robežu nojaukšanu, masu imigrāciju un multikulturālismu, stiprinot Krievijas ietekmi Latvijā.

Mūsu mērķis ir Latvija, kurā valda latviskums, taisnīgums un kārtība! Šāda valsts ir nacionāldemokrātiska, jo visa vara tajā pieder nācijai, bet valsts ir tās ietvars un līdzeklis to vērtību stiprināšanai, kas nodrošina nācijas pastāvēšanu un tās gribu.

Šodienas valstiskā krīze un ģeopolitiskie satricinājumi prasa tautai būt vienotai un drosmīgai, aktīvi stājoties visām grūtībām. “Austošā Saule” ir vienīgā organizācija, kuras ideoloģija dod atbildi iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem, lai Latvija pastāvētu mūžīgi!