New Prometheism Initiative (LV, EN)

Jaunā prometeisma iniciatīva

 1. gada 5. maijs
 1. Mēs, apakšā parakstījušies, astoņi nacionālistu līderi un aktīvisti no septiņām valstīm reģionā starp Baltijas, Adrijas un Melno jūru, esam nolēmuši apvienot spēkus, lai  Eiropā ieviestu Jaunā prometeisma politiku.
 2. Krievijas pilna mēroga karš pret Ukrainu ir sagrāvis visas ilūzijas par “vēstures beigām”, “liberālajām vērtībām” un Krievijas nomierināšanas politiku – no kurām neviena nesakrita ar mūsu uzskatiem, jo gadiem esam brīdinājuši par to, kas šodien kļuvis par realitāti.  Krievijas un Vācijas de facto alianse atgriež tos ģeopolitiskos izaicinājumus, ar ko mūsu nācijas saskārušās gadsimtiem ilgi.
 3. Tomēr katrai darbībai ir neplānotas sekas. Šis karš arī satuvinājis Ukrainas, Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas nācijas mūsu pašu de facto aliansē, liekot atstāt malā vēsturiskās nesaskaņas. Ukrainu atbalsta arī citas nācijas, piemēram, Somija un Horvātija, tādējādi veidojot jaunus ģeopolitiskus blokus, vienlaikus turpinot funkcionēt arī ES un NATO.
 1. Mēs nosodām tukšos, vecos un novazātos saukļus, kurus atkārto tie, kuri ir nodevuši drosmīgos ukraiņu karavīrus Mariupolē, un atzīstam par nepieciešamu izmantot ģeopolitiskā reālisma pieeju. Mēs atgriežamies pie Jozefa Pilsudska, Pētera Radziņa un Jurija Ļipas aizsāktajām prometeisma idejām:

4.1. Mēs cīnīsimies pret krievu imperiālismu, atbalstot visu to tautu nacionālismu un pašnoteikšanos, kas vēlas izglābties no Krievijas ietekmes žņaugiem. Mēs neslīgstam ilūzijās par “demokrātisku reformu” iespējamību Krievijā – tā ir naidīga civilizācija, ko var “reformēt”, vienīgi atbrīvojot tās daudzās pamatiedzīvotāju tautas un etniskos slāvus no eirāziānisma multikulturālās ideoloģijas.

4.2. Lai nodrošinātu mūsu neatkarību no revanšistiskās Krievijas, aicinām mūsu nācijas apvienoties Starpjūru savienībā ar līdzvērtīgu iedzīvotāju skaitu, resursiem un labvēlīgu ģeopolitisko novietojumu.

4.3. Starpjūru savienība jāattīsta caur mūsu nāciju politisko un kultūras elišu ciešāku sadarbību, militārās sadarbības stiprināšanu un kopīgas finanšu infrastruktūras, tādas kā Starpjūru banka, izveidi, lai finansētu infrastruktūras trūkumu novēršanu.

 1. Jaunā prometeisma politikai mēs pievienojam jaunas, 21. gadsimtā svarīgas un atbilstošas dimensijas:

5.1. Apziņu par mūsu kopīgo atbildību pret Rietumu civilizāciju un tās klasiskajām personīgās brīvības, ģimenes, patriotisma un varonības vērtībām šajā civilizāciju sadursmes ērā.

5.2. Kopīgu darbību jaunu pārnacionālu formējumu ietvaros – Trīs jūru iniciatīvā, NATO un Eiropas Savienībā.

5.3. Nepieciešamību attīstīt tiešu militāru sadarbību ar ASV un Lielbritāniju, lai novērstu Vācijas un Krievijas tuvināšanās ģeopolitiskās sekas.

 1. Lai sasniegtu minēto, mēs apņemamies intensificēt mūsu komunikāciju un sadarbību Starpjūru savienības kā mērķa vārdā. Mūsu nacionālisms plešas pāri valstu robežām, tāpēc ka mēs saskatām kopīgu likteni un kopīgus ideālus mūsu vērtību saglabāšanā un izkopšanā, kuras apdraud ne tikai naidīgi ārēji spēki, bet arī kreisā spārna radikālisms Rietumu iekšienē,.
 2. Mēs cīnāmies ne tikai par mieru, bet par uzvaru pār Krieviju! No Ukrainas pilsētu drupām un pelniem celsies fēnikss – jauna Eiropa ar Starpjūru savienību kā tās kodolu. Slava Ukrainai!

 

Henri Hautamäki, Suomen Sisu priekšsēdētājs (Somija)

Ruuben Kaalep, Igaunijas parlamenta (Riigikogu) deputāts

Eino Rantanen, “Sinine Äratus” priekšsēdētājs (Igaunija)

Raivis Zeltīts, Biedrības “Austošā saule” priekšsēdētājs (Latvija)

Dovilas Petkus, “Pro Patria” pārstāvis (Lietuva)

Michał Szymański, Fundacja Polska Zwycięska priekšsēdētājs (Polija)

Olena Semenyaka, NVO Intermarium Support Group koordinatore, deputāta Sviatoslav Yurash palīdze, Augstākās Radas Starpjūru savienības deputātu grupas iniciatīvas sekretāre (Ukraina)

Leo Marić, kultūras centra “Vokativ” priekšsēdētājs (Horvātija)


New Prometheism Initiative

5th of May 2022

 1. We, the undersigned, eight nationalist leaders and activists from seven countries in the region between the Baltic, Adriatic and Black seas, have decided to establish a joint effort in creating a New Prometheism policy in Europe.
 2. Russia’s full-scale war against Ukraine has shattered all illusions about the “end of history”, “liberal values” and policy of appeasement towards Russia – none of which were views held by us, who for years have warned about what has become reality today. The de facto alliance between Russia and Germany brings back geopolitical challenges faced by our nations for centuries.
 3. Meanwhile, every action brings unintended consequences. This war has also brought the nations of Ukraine, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia together in our own de facto alliance and has made us put aside our historical grievances.  Ukraine is also supported by other nations as well, such as Finland and Croatia, thereby creating new geopolitical blocs, while the structures of EU and NATO continue to function.
 4. We condemn the emptiness of old and worn slogans repeated by those who have betrayed the brave Ukrainian soldiers in Mariupol and recognize the need to adopt an approach of geopolitical realism. We return to the Prometheist ideas pioneered by Jozef Pilsudski, Pēteris Radziņš and Yurii Lypa:

4.1. We will fight against Russian imperialism by supporting the nationalism and self-determination of all those peoples who wish to escape the grip of Russian influence. We hold no illusions about the possibility of “democratic reforms” in Russia – it is a hostile civilization that can only be “reformed” by freeing its many indigenous peoples and ethnic Slavs themselves from the imperialist and multicultural ideology of Eurasianism.

4.2. We call for the unification of our nations in the Intermarium Union to safeguard our independence from a revanchist Russia with an equal population, resources and an advantageous geopolitical location.

4.3. The Intermarium Union must be developed through closer cooperation of political and cultural elites of our nations, by strengthening military cooperation and by creating a common financing infrastructure, such as an Intermarium Bank, to fund the removal of infrastructure deficiencies.

 1. To our New Prometheist policy we add new dimensions that are important and relevant in the 21st century:

5.1. Awareness of our common responsibility towards Western civilization and its classical values of personal freedom, family, patriotism and heroism in this era of clashes between civilizations.

5.2. Common action within the framework of new supranational formations – the Three Seas Initiative, NATO and the European Union (EU).

5.3. The need to develop direct military cooperation with the U.S. and Great Britain to avoid the geopolitical consequences of the rapprochement between Germany and Russia.

 1. To achieve this, we commit to the intensification of our communication and cooperation in the name of the goal of Intermarium. Our nationalism is extending across our national borders because we see a common destiny and common ideals in the preservation and cultivation of our values that are endangered not only by hostile foreign actors, but also by left-wing radicalism inside the West itself.
 2. We fight not just for peace, but for victory over Russia! From the ruins and ashes of Ukrainian cities a phoenix shall arise – new Europe with Intermarium as its core. Slava Ukraini!

 

Henri Hautamäki, chairman of Suomen Sisu (Finland)

Ruuben Kaalep, Member of parliament (Riigikogu) (Estonia)

Eino Rantanen, Chairman of Sinine Äratus” (Estonia)

Raivis Zeltīts, Chairman of “Austošā Saule” (Latvia)

Dovilas Petkus, representative of “Pro Patria” (Lithuania)

Michał Szymański, chairman of Fundacja Polska Zwycięska (Poland)

Olena Semenyaka, coordinator of NGO Intermarium Support Group, MP assistant of Sviatoslav Yurash, Initiating Secretary of Intermarium Caucus of Verkhovna Rada (Ukraine)

Leo Marić, chairman of Cultural Center “Vokativ” (Croatia)

Dalies:
Facebook
Twitter
WhatsApp

Apej cenzūru!

Neesi atkarīgs no sociālo tīklu starpniecības – saņem “Austošās Saules” ziņu apkārtrakstu savā e-pastā.